۱۰,۰۰۰هزار تومان

گیاه آپارتمانی

مناسب برای منازل و ادارجات

گیاه فیکوس بنجامین